MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Hz Peygamber Döneminde Hastabakıcı Kadınlar: İlk Müslüman Hemşireler, Sağlık Akademisi Kastamonu, (2019):4, 105-118. e-ISSN 2548-1010, Copernicus, DOAJ, ROAD, Türk Medline, OALIB, ULAKBİM

A2. İslam Tarihinde ”Esmau Rasulullah (Rasulullah’ın İsim ve Künyeleri)” Geleneği ve İbn Fâris’in ”Esmau Rasulillah ve Meaniha” Adlı Risalesi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(20), 253-278.

P-ISSN: 2147-5717 E-ISSN: 2147-6152, ULAKBİM, EBSCO Host, DOAJ, Akademik Dizin, Journal Indeks, İSAM

A3. Gençel, E, Z. İslam Tarihinde Tıp Bilgisinin Ortaya Çıkışına Dair Değerlendirmeler: İbn Ebû Usaybia Örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2021. (Tubitak-UlakbimTR Dizin, Index Islamicus, EBSCO, Modern Language Association (MLA), IPSA, ULRICH’S (Proquest), J-Gate, DRJI, Index Copernicus, Academic JournalDatabase,Asos, SJournals, Academic Journals Datebase, Türk Eğitim İndeksi (TEİ).), 10(3), 2952-2974,

A3. Türkiye Müze ve Türbelerindeki Mumyaların Tarihi ve Bugünkü Durumları, SDÜ Fen Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi(34), 279-292. ULUSLARARASIMLI International, EBSCO, TÜBİTAK, ULAKBİM, Tezden Üretilmiş

Bildiriler

B.1 Elvan Çelebi’nin Yaşadığı Dönemde Anadolu’da Siyasi Yapılanma, Uluslararası Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu, 2-4 Ekim 2020 Çorum

B.2. Eski Türklerde Ölüm ve Cenaze Merasimleri, Geçmişten Günümüze Türkistan Sempozyumu, Türkistan/ Kazakistan-2019.

B3. Kadınların Çalışma Hayatında Yer Almasına İslami Bakış,  Uluslararası Ekonomi Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya- 2019

B.4. Anadolu Selçuklu Dönemi Mumyalarına Genel Bir Bakış ve Saruhanlı Beyinin Oğlunu Mumyalattırması, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu IV, Saruhanlı Beyliği, 5-7 Kasım 2015, Manisa

B.5. Osmanlı Arşivlerinde Halk Sağlığına Yönelik Alınan Bazı Tedbirler, I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10-13 Aralık 2012, İstanbul

Kitap Bölümleri

C.5. Hz Peygamberin Gençliği, İslam Peygamber’inin Hayatı, Ed: Vesile Şimşek, Çizgi Kitabevi, 2020, ISBN:978-605-196-431-7

C.6. Fahreddin er-Râzî (1210), Müslümanların Engizisyonu-1 Ölümcül Kovuşturmalar/ Editör: Mehmet Azimli, Mana Yayınları/ 2019, ISBN: 9786052339282

C.7. Molla Kâbiz (1527) Müslümanların Engizisyonu-1 Ölümcül Kovuşturmalar/ Editör: Mehmet Azimli, Mana Yayınları/2019 ISBN: 9786052339282

C.8. Emir Çelebi (1638), Müslümanların Engizisyonu-1 Ölümcül Kovuşturmalar/ Editör: Mehmet Azimli, Mana Yayınları/ 2019 ISBN: 9786052339282

C.9. Ebu Müshir (833), Müslümanların Engizisyonu-2 Ölümcül Kovuşturmalar Mihneler / Editör: Mehmet Azimli, Mana Yayınları/ 2020 ISBN: 9786052339367

C.10. Huneyn b. İshak (873), Müslümanların Engizisyonu-2 Ölümcül Kovuşturmalar Mühneler / Editör: Mehmet Azimli, Mana Yayınları/2020,  ISBN: 9786052339367

C.11. Tarmaşirin (1335), Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar/ Ed: Mehmet Azimli, Mana Yayınları/ 2020, ISBN: 9786052339404

C.12. Uluğ Bey (1449), Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar/ Ed: Mehmet Azimli, Mana Yayınları/ 2020, ISBN: 9786052339404

C.13. Alim Han (1944), Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar/ Ed: Mehmet Azimli, Mana Yayınları/ 2020, ISBN: 9786052339404

Kitap Tanıtımları

C.14. Türk Tıp Tarihinin Önemli Kaynaklarından Biri: Konyalı Hekim Hacı Pasa, Müntehab-ı Şifa I-II, Haz. Zafer Önler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara I/1990, II/1999. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences (41), 305-309. Doi: 10.16990 / SOBIDER.32620

C.15. Cerrahiyetü’l-Hâniyye, Serefeddin Sabuncuoğlu, Hazırlayan: İlter Uzel. 2 Cilt. Ankara: TTK, 1992. e-Şarkiyat, 11(2 (24)), 1058-1062.

C.16. S. Frederick STARR (2019), Kayıp Aydınlanma Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı,. (Çev. Yusuf Selman İnanç), İstanbul: Kronik Yayınları. 658 s. ISBN: 978-605-763-50-13. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 16(63), 553-555.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D.1. Tabip-Filozof Ebu Bekir Razi ve Tıbba Kazandırdıkları,  Dicle İlahiyatFakültesi Dergisi, 20(2), 90-103.

D.2. İbn Sa‘dın Kitâbü’t-Tabakâtil-Kebîr’ine Göre Hz. Peygamber, Sahâbe Ve Tabiun Döneminde Hastalıklar Ve Tedavileri, Dicle İlahiyat Fakültesi Dergisi(1), 87-136.

D.3. Osmanlı Arşivlerinde Halk Sağlığına Yönelik Bazı Tedbirler, Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 52(1), 46-52.

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan veya Online Olarak Yayımlanan Bildiriler:

E1. Dinlerde Hasta Bakımı, I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-21 Haziran 2014, İzmir

F. Ulusal Kitap, Kitapta Bölüm, Ansiklopedi Maddesi, Çeviri, Teknik Not, Editöre Mektup, Kitap Tanıtımı:

F.1. Tahnit Yapılısı İle İlgili Bir Eser: “İlm-i Tahnit ve Tehyi‘eti’l-Hayvanat”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 270-275. HAKEMLİ/ KİTAP KRİTİĞİ

F.2.  Hassan Chamsi-Pasha- Mohammed A. Albar, ”Bin Yıl Önce İslam Tıp Etiği, Dicle İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 178-184. Tercüme Makale